آموزش های آنلاین

مدیریت بیمار تروما براساس ATLS

مدیریت بیمار تروما براساس ATLS

نزدیکترین سانس: ...

بها: 40,000 تومان

20%عواید حاصل از اکران این سانس صرف امور خیریه میگردد

مدت زمان فیلم: 00:34:47 نمایش
مباحث پرچالش طب اطفال در آزمون های علوم پزشکی-قسمت اول:تنظیم آب والکترولیت ها

مباحث پرچالش طب اطفال در آزمون های علوم پزشکی-قسمت اول:تنظیم آب والکترولیت ها

نزدیکترین سانس: ...

بها: 30,000 تومان

20% عواید حاصل از اکران این سانس صرف امور خیریه میگردد

مدت زمان فیلم: 00:51:31 نمایش
ترمیم دندان های روت کانال شده