آموزش های آنلاین

مدیریت بیمار تروما براساس ATLS

مدیریت بیمار تروما براساس ATLS

نزدیکترین سانس: ...

بها: 60,000 تومان

20%عواید حاصل از اکران این سانس صرف امور خیریه میگردد

مدت زمان فیلم: 00:02:51 نمایش
ترمیم دندان های روت کانال شده