همایش ها و کلاس های آنلاین

جلسه انتخاب رشته سال1399رتبه1تا100

جلسه انتخاب رشته سال1399رتبه1تا100

نزدیکترین سانس: ...

بها: رایگان

برگزار گردید

مدت زمان همایش: 10:00:00 نمایش
جلسه انتخاب رشته سال 99دندانپزشکی رتبه100تا250

جلسه انتخاب رشته سال 99دندانپزشکی رتبه100تا250

نزدیکترین سانس: ...

بها: رایگان

برگزار گردید

مدت زمان همایش: 00:50:00 نمایش
جلسه انتخاب رشته سال 99دندانپزشکی رتبه201تا300

جلسه انتخاب رشته سال 99دندانپزشکی رتبه201تا300

نزدیکترین سانس: ...

بها: رایگان

برگزار گردید

مدت زمان همایش: 100:00:00 نمایش
جلسه انتخاب رشته سال 99دندانپزشکی دارای سهمیه

جلسه انتخاب رشته سال 99دندانپزشکی دارای سهمیه

نزدیکترین سانس: ...

بها: رایگان

برگزار گردید

مدت زمان همایش: 04:00:00 نمایش
اصول و مبانی کلینیکال دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی