همایش ها و کلاس های آنلاین

جلسه انتخاب رشته سال1399رتبه1تا100

جلسه انتخاب رشته سال1399رتبه1تا100

نزدیکترین سانس: ...

بها: رایگان

زمان برگزاری بعد از اعلام نتایج خواهد بود

مدت زمان همایش: 10:00:00 نمایش
جلسه انتخاب رشته سال 99دندانپزشکی رتبه50تا220

جلسه انتخاب رشته سال 99دندانپزشکی رتبه50تا220

نزدیکترین سانس: ...

بها: رایگان

زمان برگزاری بعد از اعلام نتایج خواهد بود

مدت زمان همایش: 100:00:00 نمایش
جلسه انتخاب رشته سال 99دندانپزشکی رتبه201تا300

جلسه انتخاب رشته سال 99دندانپزشکی رتبه201تا300

نزدیکترین سانس: شنبه 5 مهر 16:55

بها: رایگان

زمان برگزاری بعد از اعلام نتایج خواهد بود

مدت زمان همایش: 100:00:00 نمایش
جلسه انتخاب رشته سال 99دندانپزشکی رتبه301به بعد

جلسه انتخاب رشته سال 99دندانپزشکی رتبه301به بعد

نزدیکترین سانس: ...

بها: رایگان

زمان برگزاری بعد از اعلام نتایج خواهد بود

مدت زمان همایش: 04:00:00 نمایش
بیشتر...
اصول و مبانی کلینیکال دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی