همایش ها و کلاس های آنلاین

جلسه انتخاب رشته سال 1400 دندانپزشکی رتبه 150 تا 250

جلسه انتخاب رشته سال 1400 دندانپزشکی رتبه 150 تا 250

نزدیکترین سانس: جمعه 12 آذر 09:00

بها: رایگان

مدت زمان همایش: 07:00:00 نمایش
جلسه انتخاب رشته سال 1400 دندانپزشکی رتبه 70 تا 150

جلسه انتخاب رشته سال 1400 دندانپزشکی رتبه 70 تا 150

نزدیکترین سانس: پنج شنبه 11 آذر 09:00

بها: رایگان

مدت زمان همایش: 07:00:00 نمایش
جلسه انتخاب رشته سال 1400 رتبه 1 تا 70

جلسه انتخاب رشته سال 1400 رتبه 1 تا 70

نزدیکترین سانس: چهارشنبه 10 آذر 09:00

بها: رایگان

مدت زمان همایش: 07:00:00 نمایش
جلسه انتخاب رشته سال 1400 دندانپزشکی دارای سهمیه

جلسه انتخاب رشته سال 1400 دندانپزشکی دارای سهمیه

نزدیکترین سانس: سه شنبه 9 آذر 09:00

بها: رایگان

مدت زمان همایش: 07:00:00 نمایش
بیشتر...